Şartlı Nakit Transferi(ŞEY/ŞSY)

ŞARTLI NAKİT TRANSFERLERİ
               Şartlı Nakit Transferi Yardım Programı özellikle yoksul olan ailelere bazı koşulları yerine getirdikleri takdirde ödeme yapılan şartlı bir sosyal yardım programıdır.
               Şartlı Nakit Transferi Yardım Programının, Şartlı Eğitim Yardım Programı ve Şartlı Sağlık Yardım Programı olmak üzere iki alt yardım programı bulunmaktadır. Şartlı Sağlık Yardımları ise; Şartlı Sağlık Çocuk Yardımı, Şartlı Gebelik Yardımı, Şartlı Doğum Takibi Ödemesi ve Şartlı Lohusalık Takibi Ödemesi şeklinde farklı alt kategorilere ayrılmaktadır.
ŞARTLI EĞİTİM YARDIMI
              Şartlı Eğitim Yardımı, nüfusun ekonomik güçlükler nedeniyle temel eğitim hizmetlerinden yararlanamayan, herhangi bir sosyal güvenlik kurumuna tabi olmayan ve 3294 sayılı kanun kapsamında muhtaçlığı Mütevelli Heyeti tarafından onaylanmış hanelere yönelik şartlı bir yardım programıdır. Şartlı eğitim yardımı, bu grup içerisinde yer alanlar arasında örgün eğitime katılan çocuklara eğitimin başlangıcından, lise öğretimini bitirene kadar, öncelikli olarak çocuğun annesi olmak üzere, çocuğun babası veya çocukla aynı hanede yaşayan ve çocuğun bakımını üstlenen reşit bireylere verilir.
             ŞEY programı kapsamında şartlar sağlandığı durumda her takip ayı için; ilköğretim erkek çocuklarına aylık 35 TL, ilköğretim kız çocuklarına aylık 40 TL, ortaöğretim erkek çocuklarına aylık 50 TL, ortaöğretim kız çocuklarına aylık 60 TL ödeme yapılır. Ödemeler PTT’ler aracılığıyla anneler adına açılan hesaplara 2 aylık olarak yapılmaktadır. 

İLKÖĞRETİM ORTAÖĞRETİM
Erkek Kız Erkek Kız
35 TL 40 TL 50 TL 60 TL
                                                                                                                                       
 
             
       
            Şartlı Eğitim Yardımı programı kapsamında Vakıf tarafından hanenin muhtaçlık durumunun ortadan kalktığının ya da fayda sahibi çocuğun fiili olarak okula devam etmemesi durumunun sosyal inceleme raporu ile yerinde tespit edilmesi halinde, yardımın Mütevelli Heyeti tarafından feshedilmesi gerekmektedir. Bunun dışında Mütevelli Heyeti tarafından tespit edilmese de;  hak sahibinin vefat etmesi, fayda sahibi çocuğun vefat etmesi, okula devam etse de, fayda sahibi çocuğun 20 yaşını geçmesi, fayda sahibi çocuğun devlet yatılı okulunda yatılı olarak eğitim aldığının tespit edilmesi hak sahibinin kendisinin sosyal güvenceli olduğu, hak sahibinin içinde yaşadığı hanedeki herhangi birisinin sosyal güvenceli olduğu, Fayda sahibinin kendisinin sosyal güvenceli olduğu durumlarının herhangi birisi merkezi sorgulamalar neticesinde tespit edilirse ilgili yardım, Mütevelli Heyeti kararı aranmaksızın, sistem tarafından otomatik olarak feshedilir.
            Şartlı eğitim yardımından faydalanan öğrencilerin, herhangi bir sebeple, bir ay içerisinde okula 4 günden fazla devamsızlık yapmaları durumunda ilgili ayın ödemesi yapılmaz.
ŞARTLI SAĞLIK YARDIMLARI
           Şartlı Sağlık Yardımı, nüfusun ekonomik güçlükler nedeniyle temel sağlık hizmetlerinden yararlanamayan, herhangi bir sosyal güvenlik kurumuna tabi olmayan ve 3294 Sayılı Kanun kapsamında muhtaçlığı MH tarafından onaylanmış hanelere yönelik şartlı bir yardım programıdır. ŞSY programında hak sahiplerine yalnızca, fayda sahibi çocukların veya gebe/lohusa bayanların Sağlık Bakanlığı’nca belirlenen sağlık takip, kontrol ve izlem gibi bazı temel sağlık gerekliliklerini yerine getirmeleri koşuluyla ödeme yapılır.
           ŞSY programı; Şartlı Çocuk Sağlık Yardımı, Şartlı Gebelik Yardımı, Şartlı Doğum Takip Ödemesi ile Şartlı Lohusalık Takip Ödemesinden oluşmaktadır.                          
ŞARTLI ÇOCUK SAĞLIK YARDIMI
           Şartlı Çocuk Sağlık Yardım Programı, hak sahiplerine 0-6 yaş arasındaki fayda sahibi çocuklarını, Sağlık Bakanlığınca belirlenen sağlık kontrol aylarında takip ve izlemlerini düzenli olarak yaptırmaları koşuluyla, ödeme hazırlanan şartlı bir yardım programıdır. Şartlı çocuk sağlık yardımı, çocuğun doğumundan başlayarak en fazla 72 aylık (6 yaş) olana kadar, öncelikli olarak çocuğun annesi olmak üzere, çocuğun babası veya çocukla aynı hanede yaşayan ve çocuğun bakımını üstlenen reşit bir bireye verilir.
           Şartlı Çocuk Sağlık Yardım Programı kapsamında, Sağlık Bakanlığı’nca belirlenen sağlık kontrol aylarında çocuğun takip ve izlemlerini düzenli olarak yaptıran, öncelikle çocuğun annesine, çocuğun babasına veya çocukla aynı hanede yaşayan ve çocuğun bakımını üstlenen reşit bir bireye, çocuğun kız veya erkek olması fark etmeksizin en fazla 72 aylık (6 yaş) olana kadar aylık 35 TL yardım yapılır. Bebek/çocuk için toplam on altı adet izlem bulunmaktadır.
           Bu yardım kapsamında hak sahibi olabilmek için, fayda sahibi çocuk adına yardım başvurusu yapan kişinin, yaşadığı hanede sosyal güvenceli herhangi bir bireyin olmaması ve ilgili hanenin muhtaç durumda olduğunun Mütevelli Heyeti kararıyla tespit edilmesi gerekmektedir.
           Şartlı çocuk sağlık yardım programı kapsamında Vakıflar tarafından hanenin muhtaçlık durumunun ortadan kalktığının durumunun sosyal inceleme raporu ile yerinde tespit edilmesi halinde yardımın Mütevelli Heyeti tarafından feshedilmesi gerekmektedir. Bunun dışında Mütevelli Heyeti tarafından tespit edilmese de; Hak sahibinin vefat etmesi, 
           Fayda sahibi çocuğun vefat etmesi, Fayda sahibi çocuğun 72 ay yaşını geçmesi, Yardımı alan hak sahibi kişinin veya fayda sahibi kişinin ikametini ilgili SYDV dışına taşıması Hak sahibinin kendisinin sosyal güvenceli olduğu, Hak sahibinin içinde yaşadığı hanedeki herhangi birisinin sosyal güvenceli olduğu durumlarının herhangi birisi merkezi sorgulamalar neticesinde tespit edilirse ilgili yardım, Mütevelli Heyeti kararı aranmaksızın, sistem tarafından otomatik olarak feshedilir.                               
ŞARTLI GEBELİK YARDIMI
           Şartlı Gebelik Yardım Programı, hak sahibi gebe kadınların gebeliğin başlangıcından, doğum da dâhil olmak üzere, lohusalığın bitişine kadarki olan süreçlerinde Sağlık Bakanlığı’nca belirlenen sağlık kontrol aylarında takip ve izlemlerini düzenli olarak yaptırmaları koşuluyla, yardım almaya hak kazanılan bir şartlı nakit yardım programıdır.
          Şartlı Gebelik yardımı kapsamında, Sağlık Bakanlığı tarafından belirlenen sağlık kontrol aylarında takip ve izlemlerini düzenli olarak yerine getiren hak sahiplerine gebelik, doğum ve lohusalık yardımları yapılmaktadır.
          Bu kapsamda gebelik boyunca en fazla 9 aylık süreyle sınırlı olmak üzere, gebelik yardımı adı altında aylık 35 TL;  canlı ya da ölü doğum fark etmeksizin hastanede doğum yapılması şartıyla doğum takibi ödemesi adı altında bir kereye mahsus olmak üzere 75 TL; son olarak da canlı/ölü doğum fark etmeksizin gerçekleştirilen doğumdan sonra 2 aylık lohusalık süresince, lohusalık takibi ödemesi adı altında aylık 35 TL ödeme yapılır.
ŞARTLI DOĞUM TAKİBİ ÖDEMESİ
         Şartlı doğum takibi ödemesi, gebelik yardımlarının bir alt programı olup, gebe kadınların, doğumlarını hastanede gerçekleştirmeleri koşuluyla, tek sefere mahsus nakit yardım verilen şartlı bir ödemedir.
         Bu yardımda, gebe kadınlara doğumlarını hastanede gerçekleştirmeleri şartıyla, canlı ya da ölü doğum fark etmeksizin, bir kereye mahsus olmak üzere 75 TL ödeme yapılır.
ŞARTLI LOHUSALIK TAKİBİ ÖDEMESİ
         Şartlı lohusalık takibi ödemesi, şartlı gebelik yardım programının bir alt ödeme programı olup gebe kadınların doğumdan sonra meydana gelebilecek sağlık risklerini en aza indirmek amacıyla, SB tarafından belirlenen sağlık kontrol aylarında takip ve izlemlerini düzenli olarak yaptırılması koşuluyla, ödeme hazırlanan bir yardımdır.
         Şartlı lohusalık yardımı, şartlı gebelik yardım programına kayıtlı olan kadının doğumu hastanede gerçekleştirmesi şartıyla yapılmaktadır. Bu kapsamda, canlı/ölü doğum gerçekleştirip gerçekleştirmemesine bakılmaksızın, gerçekleştirilen doğumdan sonra Sağlık Bakanlığı’nca belirlenen sağlık kontrol aylarında takip ve izlemlerini düzenli olarak yaptırması koşuluyla, aylık 35 TL olmak üzere en fazla iki ay ve toplamda en fazla 70 TL ödeme yapılmaktadır.
          Şartlı eğitim ve sağlık yardımı ödemeleri tek aylar olan; Ocak, Mart, Mayıs, Temmuz, Eylül ve Kasım aylarında 24’ü ile 28’i arasında yapılmaktadır.